02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátovom centre bola uvedená v roku 2007 združením The Green Grid Association a od tejto doby je akceptovaná celým DC odvetvím. Podrobné vysvetlenie PUE a pPUE uverejnilo združenie ASHRAE v dokumente „PUETM: A Comprehensive Examination of the Metric“. Dnes sa zdá, že v našom obore dochádza k častému nepochopeniu skratiek PUE a pPUE. Takto to chápeme my.

PUE

Hodnota PUE je pomer celkovej energie potrebnej na chod dátového centra k energii potrebnej na chod samotnej IT technológie ako je aj zobrazené na obrázku. Celková energie na chod dátového centra môže obsahovať rôzne formy, nemusí sa jednať vždy o 100% elektrickú energiu.

Hodnota PUE by mala byť priemernou hodnotou za jeden rok, aby sa mohol vhodným spôsobom zohľadniť vplyv teploty okolitého prostredia. PUE sa má používať na zaznamenávanie efektívnosti jednotlivého dátového centra v čase. Nemalo by sa primárne používať na porovnanie efektívnosti rôznych dátových centier.

Obrázok zobrazuje distribúciu energie celej infraštruktúry a samotnej IT technológie. PUE sa vypočíta nasledovne: PUE = 11,750 MWh / 8,760 MWh = 1,341

S čím PUE uvažuje:

  • Účinnosť napájania, chladenia a ďalších komponentov infraštruktúry ako aj forma energie sú hlavnými ovplyvňujúcimi faktormi PUE
  • Celková energia na chod dátového centra môže pozostávať z elektriny, zemného plynu, nafty (pravidelné testy motor-generátora) alebo vody použitej na adiabatické chladenie. Rôzne formy energie sa potom integrujú do výpočtu PUE na základe definovaných váhových faktorov.
  • Umiestnenie dátového centra má vplyv na PUE. Čím je v chladnejšom podnebí, tým účinnejšie je možné použiť voľné chladenie a rôzne ekonomizéry, čím následne klesá spotreba energie chladiaceho systému a tým aj hodnota PUE.
  • Teplota vzduchu v dátovom centre má taktiež vplyv na PUE. Čím vyššia je prípustná teplota vzduchu, tým efektívnejšia je prevádzka chladiaceho systému, tým je nižšia jeho spotreba a nakoniec tým klesá aj hodnota PUE.
  • Samotné servery a ďalšie IT komponenty môžu pracovať vysoko efektívne alebo aj s nízkou úrovňou účinnosti. Toto taktiež ovplyvňuje PUE ale paradoxne „negatívnym“ spôsobom. Teda čím efektívnejšie servery pracujú, tým nižšia je energetická spotreba IT v pomere s ostatnou podpornou infraštruktúrou, čo má za následok horšie PUE (vyššia hodnota). Môže sa to zdať nelogické, ale je to skutočne tak.

S čím PUE neuvažuje:

  • Elektrickú energiu použitú na prevádzku dátového centra môže vyrábať jadrová elektráreň, uhoľná elektráreň alebo môže pochádza z obnoviteľných zdrojov ako slnečná energia, vietor alebo voda. PUE nezohľadňuje, či bola elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov.
  • V niektorých dátových centrách je možné spätne využívať odpadné teplo, PUE s týmto neuvažuje v svojej energetickej bilancii. V tomto prípade je nutné použiť inú metodiku výpočtu.

pPUE

Hodnota „partial Power usage effectiveness“, teda čiastočnú efektívnosť využitia energie sa definuje ako určitú časť celkového PUE dátového centra s presne vymedzeným rozhraním. V príklade nižšie uvažujeme s čiastočným pPUE iba pre samotný transformátor.

Obrázok zobrazuje straty transformátora ako čiastočné pPUE, ktorého výpočet je nasledovný: pPUE(tranformátor) = ( 500 MWh + 8,760 MWh ) / 8,760 MWh = 1,057

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Voľné chladenie

Voľné chladenie v dátových centrách je téma, ktorá nechýba v žiadnej debate alebo na konferen...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY