02 / 647 898 21 voks@voks.sk

Čo znamenajú hodnoty EER, PUE, AER a COP

Niekedy je tých skratiek príliš veľa a je náročné sa v nich vyznať, tento článok ich stručne vysvetľuje.

EER

Je to skratka pre „Energy efficiency ratio“, teda pomer energetickej efektívnosti a dáva informáciu o efektívnosti strojných chladiacich zariadení (napríklad výrobníkov studenej vody – zdrojov chladu). EER popisuje pomer chladiaceho výkonu (kW) k elektrickému príkonu (kW). Teda čím vyššia je hodnota EER, tým je chladiaci stroj efektívnejší.

Pri zdrojoch chladu sa podmienky pri ktorých sa určuje EER definujú podľa normy EN 14511. Pri presných klimatizáciách existuje iba všeobecná definícia podmienok, pri ktorých sa počíta EER. Preto je väčšinou táto hodnota závislá od fabrických prevádzkových parametrov a štandardných podmienok, ktoré si určujú individuálne jednotlivý výrobcovia. Preto je porovnanie občas problematické v prípade ak výrobcovia nepoužívajú rovnakú metodiku (napríklad niektorí používajú „celkový“ chladiaci výkon a niektorí „citeľný“ chladiaci výkon).

PUE

Je skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátovom centre, teda pomer celkovej spotreby DC ku spotrebe samotnej IT technológie. Do celkovej spotreby sa zahŕňa spotreba IT ako aj komplet celá infraštruktúra (chladenie, osvetlenie, UPS, baterky, PDU, motor-generátor, EPS, SHZ, atď.).

Vypočítaná hodnota je preto vždy vyššia ako 1. Čim nižšia je hodnota PUE, tým je dátové centrum efektívnejšie. Napr. ak je hodnota PUE 3,0, znamená to, že celkovo spotrebovaná elektrická energia na chod dátového centra je 3x väčšia ako spotreba samotnej IT technológie.

Mimoriadne efektívne a dobre naplánované dátové centrum môže dosiahnuť hodnoty PUE od 1,3 do 1,6. Priemerne sa však táto hodnota pohybuje v rozmedzí od 1,8 až do 2,5. Dosiahnutá hodnota závisí aj od polohy samotného dátového centra a jeho klimatických podmienok. Keďže PUE predstavuje ročný priemer, je možné v rôznych ročných obdobiach dosiahnuť rozdielne hodnoty (napr. keď sa na chladenie využíva systém s voľným chladením).

Najme v oblasti chladenia dátových centier sa nie vždy hodnota PUE používa korektne. Z času na čas, jednotlivý výrobcovia presných klimatizácii deklarujú dosahované hodnoty PUE 1,1. Vzhľadom na vyššie uvedenú definíciu však nie je možné takúto hodnotu dosiahnuť. Títo výrobcovia v skutočnosti uvádzajú tzv. pPUE, čo je skratka pre „partial Power usage effectiveness“ teda čiastočnú efektívnosť využitia energie. Táto hodnota sa počíta identicky ako je uvedené vyššie, ale nezahŕňa všetku infraštruktúru potrebnú na chod dátového centra alebo iba spotrebu chladiaceho systému. Takéto výpočtu sú v poriadku, ale malo by byť jasne uvedené, že sa jedná o hodnotu pPUE a nie PUE.

AER

Skratka pre „Airflow efficiency ratio“, znamená pomer efektívnosti prúdenia vzduchu a závisí na konkrétnom prevádzkovom bode ventilátora (prietok vzduchu a externý tlak). Hodnota AER popisuje pomer medzi príkonom ventilátorov a vzduchovým výkonom CRAC jednotky. Táto hodnota meria účinnosť samotného prúdenie vzduchu v dátovom centre bez ohľadu na to aký veľký chladiaci výkon sa týmto prúdením dosiahne.

Jednotka je W/(m3/h). Ak napríklad klimatizačná jednotka dopravuje vzduch o objeme 30 000 m3/h pri externom tlaku 20 Pa a spotreba ventilátorov je 4 500 W, tak hodnota AER bude 0,15 (4 500 / 30 000).

COP

„Coefficient of performance“ znamená koeficient výkonu a v zásade platí iba pre telené čerpadlá a zdroje chladu s reverzibilným chodom chladiaceho okruhu v režime vykarovania. COP udáva pomer poskytovaného vykurovacieho výkonu (kW) k spotrebovanej elektrickej energii (kW). Spotrebovaná elektrická energia zahŕňa energiu spotrebovanú pomocnými systémami, ako sú čerpadlá pre vykurovacie systémy alebo čerpadlá podzemnej vody. COP sa počíta za definovaných testovacích teplotných a časových podmienok. Testovacia metóda je definovaná v EN 255.

V zásade platí, že čím je vyššia hodnota COP, tým je zariadenie efektívnejšie.

Niektorý výrobcovia kompresorov taktiež poskytujú túto hodnotu k svojim výrobkom. Tento údaj sa však zásadne líši od vyššie popísanej hodnoty COP pre telené čerpadlá, a v zásade „iba“ označuje účinnosť kompresora v jednom prevádzkovom bode. To znamená pomer chladiaceho výkonu kompresora (kW) k elektrickej spotrebe kompresora (kW). Tieto dve hodnoty môžu zdieľa rovnaký názov COP ale vzťahujú sa na aplikácie a komponenty. Nemali by sa preto navzájom zamieňať alebo porovnávať.

ĎALŠIE ČLÁNKY NA BLOGU

ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY

Top 10 „Best practice“ pre dátové centrá

Hustota záťaže, distribúcia vzduchu, rozmiestnenie zdvojenej podlahy - návrh dátového centra nie je úpln...

Čítať viac

Na čo treba myslieť pri návrhu chladenia serverovne

Každá serverová miestnosť potrebuje riešiť svoj systém chladenia. Bez neho sa IT technológia rýchlo pre...

Čítať viac

Hodnota pPUE

PUE, skratka pre „Power usage effectiveness“, teda efektívnosti využitia elektrickej energie v dátov...

Čítať viac
ZOBRAZIŤ VŠETKY ČLÁNKY